در این برنامه که توسط هسته تربیت بدنی حلقه صالحین انجام گرفت بسیجیانی که فعالیت بیشتری در برنامه های پایگاه شهدای پشتیر داشتند، جهت شنا به استخر واقع در خشکنودهان فومن اعزام گردیدند.

 

 


منبع: سایت شهدای پشتیر